X

Oturum açın

Onaylamak için oturum açın

Şifrenizi mi unuttunuz?

...ya da Facebook ile giriş yap:

Hala bir AndroidPIT hesabınız yok mu? Kayıt ol
Icon

Safe-U

(81)
Bu uygulama hakkında:Show more
GEREKEN ANDROİD VERSİYONU
2.1 ve yukarısı
YÜKLEMELER
10.000 - 50.000
FİYAT
ÜCRETSİZ

Benzer Uygulamalar

Safe Neighborhood
(6.750)
ücretsiz
신고청
(152)
ücretsiz

Top 5 Uygulama

Türk Şiirleri
(308)
ücretsiz
Mr Flap
(76.681)
ücretsiz
Punch Quest
(65.867)
ücretsiz

Bu geliştiriciden daha fazla

Caller Note
(23)
USD 1,34

Açıklama

####################################################################
이 애플리케이션은 공익을 목적으로 하는 광고없는 무료앱 입니다.
이 애플리케이션은 정보수집을 하지 않습니다.
####################################################################

2014.04.30
버전 1.3 업데이트
구글맵 v2 적용.
테스트 모드 추가.
테스트 하기를 어려워 하시는 분이 많은 듯 하여 테스트 모드를 추가하였습니다.

이번 세월호 사건에서 해경이 신고자에게 위도와 경도를 요구했다는 뉴스도 있어서. 이 앱이 사용되었으면 하는 안타까운 마음도 들었습니다. 위급상황에서 조금이나마 도움이 되길 바랍니다.

!!! 간혹 외국에서 받는분이 계신데요, 거주지의 경찰번호 소방서 번호를 입력하시면 됩니다. 한국의 경우에는 경찰과 소방서에서 SMS수신이 가능하므로 전화걸기와 동시에 위치문자 전송하는것이 효과가 있으나, 외국의 경우 경찰과 소방서에서 SMS수신이 가능한지는 모르겠네요.

전 국민을 분노케 하는 수원사건을 보고서
뭔가 도움이 되는걸 해보려고 만들었습니다.

112나 119 신고의 경우 정보전달이 음성으로만 이루어져서 정확한 상황과 위치정보가 전달되지 않는 상황입니다.
실제로 수원사건의 경우도 그러했지요.

앱 설치를 하게되면 경찰(112)나 소방서(119)에 전화를 할 때만 앱이 작동합니다.

가족들의 전화번호를 등록해 두면 112와 119에 전화를 걸 때 경찰서나 소방서와 당신의 가족들에게 당신의 위치를 SMS로 안내하게 됩니다.

위급전화시 당신은 화면에 표시되는 당신의 정확한 위치를 경찰과 소방관에게 알려주어서 그들이 당신을 찾는데 시간을 허비하지 않도록 도울수 있습니다.

당신이 납치되는 등, 전화를 거는것이 가능하지만 소리를 내지는 못하는 경우에도 112에 전화를 하면 가족을 통해서 당신이 위급하게 된 상태와 당신의 위치를 경찰에게 알려줄수 있습니다.

문자 내용에는 당신의 위치 좌표가 표기된 URL 이 있습니다.
경찰, 소방서나 가족이 스마트폰으로 문자를 받게되면 링크를 클릭하여 곧바로 지도에서 당신의 위치 확인이 가능합니다.

가족이 스마트폰을 사용하지 않는다면, 웹 브라우저에서 당신의 위치를 확인할수 있습니다.

당신이 긴급통화를 하는 동안 지도가 보이게 되며, 약 1분 주기로 경찰, 소방서나 가족에게 위치정보 SMS를 전송하게 됩니다.

**경찰서에 연락시 경찰서와 가족에게 위치정보 전송.
**소방서에 연락시 소방서와 가족에게 위치정보 전송.

이 애플리케이션은 당신의 위치정보는 물론 어떠한 개인정보도 외부에 전송하거나 저장하지 않습니다.

*** 테스트 하는 방법
경찰서 입력란에는 112 라고 써야겠죠?
가족 번호 입력란에는 가족번호를 써두시면 되구요.
이렇게 해놓으면 112 로 전화할때 앱이 작동합니다.
그런데 테스트를 하려고 112에 전화하면 안되겠죠...

경찰서 입력란에 아빠의 전화번호를 입력합니다.
가족 번호 입력란에는 엄마의 전화번호 입력하구요.
그런다음 앱을 종료해요. 그러면 입력내용이 저장됩니다.
그다음 아빠의 전화번호로 전화를 해보세요.
아빠에게 전화하게 되면
앱에서 지금 상황이 경찰에 전화하는 것으로 판단하고
앱이 실행됩니다.

앱이 실행되면 지도화면이 나타나면서
현재 위치를 아빠와 엄마에게 문자전송하게 됩니다.

실제 상황에서는 경찰서와 엄마에게 문자가 전송되요.
문자가 잘 오는지 확인한 다음

다시 앱을 실행해서
경찰서는 112 소방서는 119
가족1은 아빠, 가족2는 엄마, 가족3은 오빠 전화번호를 입력하세요.
그리고 나서 앱을 종료하면 끝~~

Uygulama ekran görüntüleri

Safe-U
Safe-U
Safe-U
Safe-U
Safe-U
Safe-U
Safe-U
Safe-U

Yorumlar ve değerlendirmeler

Bu Android uygulamasını henüz test etmedik.
Hemen şimdi test raporu talebinde bulun!

Kullanıcı yorumları

Ortalama değerlendirme
4,1
(81)
Kişisel değerlendirme:

En son topluluk yorumları